HAISON SBR. CO. LTD - Lễ hạ thủy tàu ASD 2411

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn