HAISON SBR. CO. LTD - Hạ thuỷ Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8002

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn