HAISON SBR. CO. LTD - Đại tu các máy tàu thủy

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn