HAISON SBR. CO. LTD - Đóng mới & sửa chữa tàu biển

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn