HAISON SBR. CO. LTD - Bàn giao tàu khảo sát đo đạc biển Trần Đại Nghĩa

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn