HAISON SBR. CO. LTD - Đặt ky tàu vận tải đổ bộ 80 tấn (ST-2300)

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn