HAISON SBR. CO. LTD - Hải quân Việt Nam tiếp nhận tàu pháo hiện đại

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn