HAISON SBR. CO. LTD - Quyết định "Về việc công bố cơ sở đóng tàu trên địa bàn TP.Đà Nẵng để điều kiện về đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá (đợt 2)"

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn