HAISON SBR. CO. LTD - Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn