HAISON SBR. CO. LTD - Giới Thiệu

GIỚI THIỆU CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Hiện nay, cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm:

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty: Chủ tịch Công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty; có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; là người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức

- Đơn vị được thành lập theo quyết định số 141/QĐ ngày 26/10/1975 của Bộ Quốc phòng với tên gọi là “Xưởng Đà Nẵng”, tiền thân là căn cứ yểm trợ tiếp vận của Hải quân Mỹ ngụy, được Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp quản ngày 29/3/1975.

Xem thêm: Lịch sử hình thành & phát triển