HAISON SBR. CO. LTD - Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

GIỚI THIỆU CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Hiện nay, cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm:

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty: Chủ tịch Công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty; có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; là người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Kiểm soát viên: Kiểm soát viên của Công ty do Chủ sở hữu bổ nhiệm từ một đến ba người với nhiệm kỳ không quá 03 năm. Kiểm soát viên có quyền kiểm tra tính hợp pháp, trung thực cẩn trọng của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty; các quyền, nghĩa vụ khác được quy định trong Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Các Phó Giám đốc: Các Phó Giám đốc do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm, giúp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Chủ tịch Công ty; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Bộ máy giúp việc: Bộ máy giúp việc gồm các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Chủ tịch, Giám đốc và các Phó Giám đốc trong quản lý điều hành Công ty:

* Phòng chức năng:

1. Phòng Kế hoạch - Sản xuất

2. Phòng Tổ chức - Lao động

3. Phòng Tài chính

4. Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

5. Phòng Vật tư

6. Phòng KCS

7. Phòng Hành chính - Hậu cần

8. Phòng Chính trị

9. Phòng Thiết Kế - Công Nghệ

10. Ban An Toàn Lao Động

* Phân xưởng:

1. Phân xưởng Động lực

2. Phân xưởng Vỏ tàu

3. Phân xưởng Điện tàu - Cơ điện

4. Phân xưởng Cơ khí

5. Phân xưởng Đà đốc

6. Phân xưởng VK-KTĐT

7. Phân xưởng Ống