HAISON SBR. CO. LTD - Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015