HAISON SBR. CO. LTD - Lai dắt tàu biển

Dịch Vụ Cảng

Với các loại tàu kéo biển (USA) công suất 1.200 CV và tàu kéo vịnh 225 CV cộng thêm kinh nghiệm lai dắt các tàu cỡ nhỏ và lớn ra vào đốc nổi để sửa chữa Công ty có thể ký hợp đồng lai dắt an toàn mọi loại tàu biển.